Psalms 97/150   

خداوند پادشاه است، پس زمین خوشی کند و جمیع جزیره ها شادمان باشند. .1
ابر ها و ظلمتِ غلیظ گرداگرد اوست. عدالت و انصاف اساس تخت اوست. .2
آتش در پیشروی او می رود و دشمنانش را که در اطراف او هستند، می سوزاند. .3
برقهای او جهان را روشن می کند و زمین آنرا می بیند و به لرزه می آید. .4
کوهها در حضور خداوند گداخته می شوند، در حضور خداوند تمام جهان. .5
آسمان ها عدالت او را اعلام می کنند و همه اقوام جهان جلال او را می بینند. .6
تمام بت پرستان خجل و شرمنده می شوند، زیرا آن ها به بتهای خود می بالند. ای جمیع خدایانِ امت ها، در حضور خداوند سجده کنید. .7
سهیون این را می شنود و شادمان می شود و شهرهای یهودا مسرور می گردند. به سبب داوری های تو، ای خداوند. .8
زیرا که تو ای خداوند بر تمامی روی زمین متعال هستی و برتر از همه خدایان. .9
ای شما که خداوند را دوست دارید، از بدی نفرت کنید. او حافظ جانهای مقدسان خود می باشد و آن ها را از دست شریران نجات می دهد. .10
نور بر عادلان می تابد و شادمانی برای راستکاران. .11
ای عادلان، در خداوند شادمان باشید و نام مقدس او را سپاس گوئید. .12

  Psalms 97/150