Psalms 96/150   

سرود تازه ای در وصف خداوند بسرائید! ای تمامی زمین، خداوند را بسرائید! .1
خداوند را بسرائید و نام او را متبارک خوانید! مژدۀ نجات او را روز به روز بیان کنید. .2
جلال و شکوه او را به ملتها اعلام کنید و کارهای شگفت انگیز او را در میان همۀ مردم. .3
زیرا خداوند عظیم است و سزاوار ستایش. او مهیب است بر همۀ خدایان. .4
زیرا همه خدایانِ دیگر بتها هستند، لیکن خداوند، آسمان ها را آفرید. .5
عظمت و جلال به حضور وی است و قوّت و جمال در قدس وی. .6
ای مردم جهان، خداوند را ستایش کنید! خداوند را در جلال و قدرت او توصیف نمائید! .7
خداوند را به جلال اسم او ستایش کنید! هدیه بیاورید و به پیشگاه او بیائید. .8
خداوند را در کمال قدوسیت او بپرستید! ای تمامی زمین از حضور وی بلرزید! .9
به همه اقوام جهان بگوئید: «خداوند پادشاه است. او جهان را طوری بنا کرد که جنبش نمی خورد و همۀ مردم را از روی عدالت داوری می کند.» .10
آسمان خوشی کند و زمین وجد نماید، بحرها و تمام موجودات آن ها به جوش و خروش آیند، .11
کشتزارها و هرچه در آنهاست شادمان گردند! همۀ درختان جنگل فریاد خوشی برآورند؛ .12
به حضور خداوند زیرا که می آید، زیرا که برای داوری جهان می آید. او جهان را به انصاف و قوم ها را به امانت خود داوری خواهد کرد. .13

  Psalms 96/150