Psalms 94/150   

ای خداوند، خدای انتقام گیرنده، ای خدای انتقام گیرنده، در جلال و شکوه خود ظاهر شو! .1
ای داور جهان برخیز و مردمان مغرور را به سزای اعمال شان برسان. .2
تا به کی شریران، ای خداوند، تا به کی شریران شادمان باشند؟ .3
آن ها پُرگویی کرده، سخنان ستم آمیز می گویند و همۀ بدکاران لاف می زنند. .4
ای خداوند، آن ها قوم برگزیدۀ تو را کوبیده و میراث تو را خوار می شمارند. .5
بیوه زنان و یتیمان را می کشند و بیگانگانی را که در این سرزمین زندگی می کنند، بقتل می رسانند. .6
آن ها می گویند: «خداوند نمی بیند؛ خدای یعقوب متوجه نمی شود.» .7
ای احمقان قوم بفهمید! ای مردم نادان چه وقت هوشیار می شوید؟ .8
او که گوش را ساخته است، آیا خودش نمی شنود؟ او که چشم را آفرید، آیا خودش نمی بیند؟ .9
او که ملتها را تنبیه می کند و معرفت را به انسان می آموزد، آیا شما را سرزنش نخواهد کرد؟ .10
خداوند فکرهای انسان را می داند که کاملاً پوچ و بیهوده است. .11
ای خداوند، خوشا به حال کسی که او را تأدیب می کنی و به او احکام خود را می آموزی. .12
تا او را در روزهای مصیبت آسودگی بخشی، در آن هنگامیکه شریران به جزای اعمال شان می رسند. .13
خداوند قوم برگزیدۀ خود را رد نخواهد کرد و میراث خویش را ترک نخواهد نمود. .14
بار دیگر داوری مطابق عدل و انصاف اجراء خواهد شد و همۀ عادلان از آن پشتیبانی خواهند نمود. .15
کیست که در مقابل اشخاص شریر از من دفاع کند و کیست که با من بر ضد بدکاران مقابله کند؟ .16
اگر خداوند مددگار نمی بود، جان من بزودی رهسپار دیار خاموشی می شد. .17
وقتی گفتم پایم لغزش می خورد، آنگاه رحمت تو ای خداوند مرا استوار ساخت. .18
در کثرت اندیشه های دل من، تسلی های تو جانم را آسایش بخشید. .19
آیا مسند داورانِ فاسد می تواند به تو وابستگی داشته باشد، که در نام قانون بی عدالتی را اختراع می کند؟ .20
بر جان شخص عادل دسیسه می سازند و بر خون بی گناه فتوی می دهند. .21
لیکن خداوند پناهگاه من و خدایم صخرۀ نجات من است. .22
گناه ایشان را بر خودشان بر خواهد گردانید و آن ها را به سبب شرارت شان از بین خواهد برد. خداوند، خدای ما آن ها را بکلی نابود خواهد ساخت. .23

  Psalms 94/150