Psalms 89/150   

رحمت های تو را ای خداوند را تا به ابد می ستایم و وفاداری تو را با دهان خود نسل اندر نسل اعلام می کنم. .1
زیرا رحمت تو تا به ابد پایدار و وفاداری تو در آسمان ها استوار است. .2
تو فرمودی: «با برگزیدۀ خود پیمانی بسته ام و برای بنده ام، داود قسم خورده ام .3
که نسل تو را تا به ابد پایدار ساخته و تخت سلطنت تو را نسل اندر نسل بنا می کنم.» .4
آسمان ها کارهای شگفت انگیز تو را ای خداوند ستایش می کنند و جماعت مقدسان وفاداری تو را. .5
زیرا کیست در آسمان ها که با خداوند برابری تواند کرد؟ در میان موجودات آسمانی چه کسی را می توان با خداوند تشبیه نمود؟ .6
خدا در جماعت مقدسان بی نهایت مهیب است و خوف انگیزتر از آنانی است که گرداگرد او هستند. .7
ای خداوند، خدای قادر مطلق، کیست عظیم و توانا مانند تو ای خداوند؟ و وفاداری تو، تو را احاطه می کند. .8
بر بحر خروشان تو مسلط هستی و وقتی طغیان می کند امواج آنرا آرام می سازی. .9
جانور بحری «رَهَب» را درهم کوبیدی و از بین بردی و به بازوی قدرت خویش دشمنانت را پراگنده نمودی. .10
آسمان به تو تعلق دارد و زمین نیز از آن تو است. جهان و پُری آنرا تو آفریده ای. .11
شمال و جنوب را تو بوجود آورده ای. کوههای تابور و حِرمون با خوشی نام تو را ستایش می کنند. .12
بازوی تو با قوّت است. دست تو زورآور است و دست راست تو متعال. .13
عدالت و انصاف اساس تخت تو است. رحمت و راستی پیش روی تو می خرامند. .14
خوشا به حال قومی که آواز شادمانی را می دانند و در نور روی تو می خرامند. .15
تمامی روز در نام تو شادمان هستند و در عدالت تو سرافراشته می گردند. .16
زیرا که افتخار قوّت ایشان تو هستی و به رضامندیِ تو ما سرافراز می شویم. .17
زیرا سپر ما از آنِ خداوند و پادشاه ما متعلق به قدوس اسرائیل است. .18
آنگاه در عالم رؤیا با مقدسینت سخن گفتی و فرمودی: «توانمندی را بر مرد شجاعی قرار دادم و برگزیده ای از قوم را سرافراز گردانیدم. .19
بندۀ خود داود را یافتم و او را با روغن مقدس خود مسح کردم. .20
دست من با او استوار خواهد شد و بازوی من نیز او را قوی خواهد گردانید. .21
دشمنی بر او ستم نخواهد کرد و پسر ظلم به او اذیت نخواهد رسانید. .22
خصمان او را پیش روی وی شکست خواهم داد و آنانی را که از او نفرت دارند، به زمین خواهم زد. .23
وفاداری و رحمت من با وی خواهد بود و در نام من سرافراز خواهد گردید. .24
دست او را بر بحر تسلط خواهم داد و دست راست او را بر دریاها. .25
او به من خواهد گفت: «تو پدر من هستی، خدای من و صخرۀ نجات من.» .26
من نیز او را نخست زادۀ خود خواهم ساخت، بلندتر از پادشاهان جهان. .27
رحمت خویش را برای وی تا به ابد نگاه خواهم داشت و پیمان من با او استوار خواهد بود. .28
نسل او را تا به ابد پابرجا خواهم ساخت و تخت او را مثل روزهای آسمان. .29
اما اگر اولادۀ او از احکام من سرکشی نمایند و مطابق فرامین من رفتار نکنند، .30
اگر فرایض مرا بشکنند و اوامر مرا نگاه ندارند، .31
آنگاه نافرمانی ایشان را به عصا تنبیه خواهم نمود و گناه ایشان را به تازیانه ها. .32
لیکن رحمت خود را از او بر نخواهم داشت و در وفاداری خود ثابت خواهم ماند. .33
پیمان خود را نخواهم شکست و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. .34
یکبار به خاطر قدوسیت خود وعده نموده ام و به داود هرگز دروغ نخواهم گفت. .35
نسل او تا به ابد باقی خواهد ماند و تخت او به حضور من مثل آفتاب. .36
و مثل ماه که شاهد باوفایی در آسمان است، تا به ابد ثابت خواهد بود.» .37
لیکن تو برگزیدۀ خود را ترک کرده و خوار نموده ای و بر او غضبناک شده ای. .38
پیمان خود را با بنده ات شکسته ای و تاج او را بر زمین انداخته، بی حرمت ساخته ای. .39
تمام دیوارهای شهر او را ویران کرده و قلعه های او را به خرابه تبدیل نموده ای. .40
همه رهگذران او را تاراج می کنند و او نزد همسایگان رسوا گردیده است. .41
دست راست خصمان او را برافراشته، و همه دشمنانش را شادمان ساخته ای. .42
دم شمشیرش را برگردانیده ای و در جنگ با او کمک نکرده ای. .43
شکوه و جلال او را از بین برده و تخت او را به زمین انداخته ای. .44
روزهای جوانی او را کوتاه کرده، او را به خجالت پوشانیده ای. .45
تا به کی ای خداوند؟ آیا خود را تا به ابد پنهان خواهی کرد؟ تا به کی غضب تو مثل آتش افروخته خواهد شد؟ .46
به یاد آور که روزهای زندگی ام چقدر کوتاه است. همۀ انسانها را چقدر فانی آفریده ای! .47
کدام انسان زنده است که مرگ را نمی بیند؟ کیست آن کسی که بتواند جان خود را از چنگ گور نجات دهد؟ .48
ای خداوند، رحمت های قدیم تو کجاست که برای داود به وفاداری خود وعده دادی؟ .49
ای خداوند، به یاد آور که چگونه از طرف قوم های بسیار ملامت شده و آنرا در سینه خود متحمل می باشم. .50
دشمنان تو ای خداوند ملامت کرده اند. آن ها مسح شده ای تو را مسخره نموده اند. .51
خداوند متبارک باد تا به ابد! آمین و آمین! .52

  Psalms 89/150