Psalms 87/150   

خداوند شهر خود را که اساس آن در کوههای مقدس می باشد، بنا کرده است. .1
او دروازه های سهیون را بیشتر از همه شهرهای دیگر یعقوب دوست دارد. .2
ای شهر خدا، با شکوهمندی دربارۀ تو گفته می شود: .3
«مصر و بابل جزء اقوامی هستند که مرا می شناسند. مردمان فلسطین، صور و حبشه را در زمرۀ باشندگان سهیون می شمارم.» .4
دربارۀ سهیون گفته خواهد شد که زادگاه همگان می باشد. خود خدای متعال آنرا استوار می سازد. .5
هنگامیکه خداوند نامهای اقوام جهان را ثبت نماید، آن ها را به سهیون نسبت می دهد. .6
آنگاه خوانندگان و نوازندگان این سرود را می خوانند: «جمیع چشمه های من در تو است.» .7

  Psalms 87/150