Psalms 85/150   

ای خداوند، این سرزمین مورد لطف تو واقع شده است. تو یعقوب را از اسارت باز آورده ای. .1
سرکشی قوم برگزیده ات را عفو کرده و تمام گناهان شان را پوشانیده ای. .2
تمامیِ غضب خود را برداشته و آتش خشم خود را فرونشانده ای. .3
ای خدای نجات ما، ما را بسوی خود برگردان و غضب خود را از ما بردار. .4
آیا تا به ابد بر ما خشمگین خواهی بود؟ و خشم خویش را از یک نسل تا به نسل دیگر ادامه خواهی داد؟ .5
آیا ما را دوباره احیاء نخواهی کرد تا قوم برگزیده ات در تو شادمانی کنند؟ .6
ای خداوند، رحمت خود را بر ما ظاهر کن و نجات خویش را به ما عطا فرما. .7
آنچه خداوند خدا می گوید می شنوم، زیرا او به قوم برگزیدۀ خود و مقدسان خویش به سلامتی تکلم خواهد فرمود تا بسوی جهالت بر نگردند. .8
یقیناً نجات او به کسانی که از او می ترسند نزدیک است تا جلال او در سرزمین ما ساکن شود. .9
رحمت و راستی باهم ملاقات می کنند. عدالت و سلامتی یکدیگر را می بوسند. .10
راستی از زمین سر می زند و عدالت از آسمان نگاه می کند. .11
یقیناً خداوند چیزهای نیکو را می بخشد و زمین ما محصول خود را می دهد. .12
عدالت پیش روی او حرکت کرده و راه را برای قدم های وی آماده می سازد. .13

  Psalms 85/150