Psalms 83/150   

ای خدا خاموش مباش! ای خدا سکوت نکن و آرام منشین، .1
زیرا دشمنانت شورش می کنند و کسانی که از تو نفرت دارند، سر خود را برافراشته اند. .2
بر علیه قوم برگزیده ات نقشه های پنهانی می کشند و برای آنهائی که به تو پناه آورده اند، حیله می سنجند .3
و می گویند: «بیائید که آن ها را از بین ببریم تا قومی نباشند و نام اسرائیل دیگر یاد نگردد.» .4
آن ها همه همدست شده اند و علیه تو توطئه کرده و باهم پیمان بسته اند. .5
اینها ادومیان، اسماعیلیان، موآبیان، هاجری ها، .6
مردم جبال، عمونیان، عمالیقیان، فلسطینی ها و باشندگان صور هستند. .7
آشور نیز با ایشان متفق شده و پشتیبان اولادۀ لوط گردیده است. .8
همان برخوردی را که با مدیان کردی، با این مردم هم بکن، چنانکه به سیسَرا و یابین در وادی قیشون .9
که در عَیندور هلاک شدند و اجساد شان پاروی زمین گردیدند. .10
سرورانِ شان را به سرنوشت غُراب و زیب گرفتار کن و جمیع حاکمان آن ها را مانند ذِبَح و صَلمُناع سرکوب بساز، .11
زیرا که می گفتند: «جایگاهی را که متعلق به خدا است به دست می آوریم.» .12
ای خدای من، آن ها را مثل خار بتۀ لولان و مانند کاه پیش روی باد بساز. .13
همچون آتشی که جنگل را می سوزاند و مثل شعلۀ آتش که کوهها را مشتعل می سازد، .14
همچنان آن ها را با تندباد خود بران و با طوفان خود ایشان را آشفته گردان. .15
آن ها را ذلیل بساز تا نام تو را ای خداوند بطلبند. .16
خجل و پریشان شوند تا به ابد و شرمنده و هلاک گردند. .17
و بدانند تو که اسمت خداوند یهوه می باشد، یگانه حکمفرمای مطلق کائنات هستی. .18

  Psalms 83/150