Psalms 82/150   

خدا در دادگاه آسمانی ایستاده است و در میان خدایان داوری می کند. .1
تا به کی با بی عدالتی داوری می کنید و از شریران طرفداری می نمائید؟ .2
«فقیران و یتیمان را دادرسی کنید و بر مردم بیچاره و مسکین با انصاف باشید. .3
مظلومان و فقیران را برهانید و از دست شریران نجات دهید. .4
آن ها نمی دانند و نمی فهمند و در تاریکی راه می روند و جمیع اساس زمین متزلزل می باشد. .5
من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان خدای متعال، .6
لیکن مثل آدمیان خواهید مُرد و چون یکی از سروران خواهید افتاد!» .7
ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما، زیرا که تو صاحب اختیار همۀ اقوام جهان هستی. .8

  Psalms 82/150