Psalms 81/150   

فریاد خوشی را سر دهید برای خدایی که قوّت ماست و آواز شادمانی را برای خدای یعقوب! .1
سرود بسرائید و دایره را به صدا آورید و آهنگی دلنواز با چنگ و رباب بنوازید. .2
با نوای شیپور، ماه نو، شب چهارده و عیدها را تجلیل کنید، .3
زیرا که این فریضه ای است در اسرائیل و فرمانی است از جانب خدای یعقوب. .4
این را شهادتی تعیین فرمود بر یوسف، هنگامیکه بر ضد مصر بیرون رفت. در آنجا آوازی را به زبانی ناآشنا شنیدم که می گفت: .5
«من بار سنگین را از دوش او برداشتم و دستهای او را از کارهای شاقه آزاد کردم. .6
در هنگام سختی استدعا نمودی و تو را رهانیدم. از میان رعد و برق تو را اجابت کرده و در کنار آب مریبه آزمایش نمودم.» .7
«ای قوم برگزیدۀ من بشنو، به تو هوشدار می دهم. ای اسرائیل، کاش به من گوش دهی! .8
در میان تو خدای غیر نباشد و نزد خدای بیگانه سجده منما. .9
من خداوند، خدای تو هستم که تو را از زمین مصر برآوردم. دهان خود را باز کن و آن را پُر خواهم ساخت. .10
اما قوم برگزیدۀ من سخن مرا نشنیدند و اسرائیل از من اطاعت نکرد. .11
بنابران آن ها را به سختیِ دل شان ترک کردم تا خواهشهای نفس خود را دنبال کنند. .12
ای کاش قوم برگزیده ام به من گوش می دادند و اسرائیل در طریق های من روان می بود. .13
آنگاه دشمنان شان را بزودی شکست می دادم و دست خود را بر ضد مخالفان آن ها بر می گردانیدم. .14
آنانی که از خداوند نفرت دارند با ترس در برابر او تعظیم می کردند و گرفتار مجازات ابدی می شدند. .15
اما قوم برگزیدۀ خود را با بهترین گندم غذا می دادم و تو را با عسل صحرائی سیر می ساختم.» .16

  Psalms 81/150