Psalms 80/150   

ای چوپانِ اسرائیل بشنو! ای که قبیلۀ یوسف را مانند گلۀ گوسفند راهنمائی می کنی! ای که بر فراز کروبیان یعنی فرشتگانِ مقرب، جلوس فرموده ای، در جلال و شکوه، خود را نمایان کن! .1
حضور خود را به قبایل افرایم، بنیامین و مَنَسّی بنما، قدرتت را آشکار کن و برای نجات ما بیا. .2
ای خدا ما را دوباره احیاء کن و نور چهرۀ خود را بر ما بتابان تا نجات یابیم. .3
ای خداوند، خدای قادر مطلق، تا به کی بر قوم برگزیدۀ خویش غضبناک خواهی بود و دعای بندگانت را نمی شنوی؟ .4
خوراک ایشان را اشک و اندوه ساختی و جام لبریز سرشک را به آن ها نوشانیدی. .5
ما را مورد تمسخر همسایگان ما ساخته ای و دشمنان ما به ما می خندند. .6
ای خدای قادر مطلق، ما را دوباره احیاء کن و نور چهرۀ خود را بر ما بتابان تا نجات یابیم. .7
تو قوم برگزیده ات را همچون تاکِ انگوری از مصر بیرون آوردی، امت ها را بیرون راندی و در جای ایشان آنرا غرس نمودی. .8
اطراف آنرا وسعت دادی، پس خوب ریشه دوانیده و زمین را پُر ساخت. .9
کوهها به سایۀ آن پوشانیده شد و سروهای آزاد تو با شاخه هایش. .10
شاخه های خود را تا به بحر و تا دریای فرات پهن نمود. .11
پس چرا دیوارهایش را شکسته ای که هر رهگذری آن را می چیند؟ .12
گرازهای جنگل آن را ویران می کنند و حیوانات صحرا آنرا می خورند. .13
ای خدای قادر مطلق، بسوی ما برگرد، از آسمان نظر انداز و ببین و از این تاک تفقد نما، .14
از این نهالی که دست راست تو نشانده است و از آن پسری که برای خویشتن قوی ساخته ای! .15
چون مثل هیزم در آتش سوخته شده و از خشم روی تو تباه گردیده اند! .16
پس دست تو بر مرد دست راست تو باشد و بر پسر انسان که او را برای خود قوی ساخته ای. .17
آنگاه هیچگاهی از تو رو بر نخواهیم گشتاند. ما را زنده نگهدار تا نام تو را بخوانیم. .18
ای خداوند، خدای قادر مطلق، ما را دوباره احیاء کن و نور چهرۀ خود را بر ما بتابان تا نجات یابیم. .19

  Psalms 80/150