Psalms 76/150   

خدا در یهودا معروف است و نام او در اسرائیل عظیم! .1
خیمۀ اوست در شالیم و مسکن او در سهیون. .2
او در آنجا تیرهای آتشین را شکست و همچنان سپر و شمشیر و جنگ را. .3
تو پُر جلال و شکوهمند هستی، بیشتر از کوههای مهیب. .4
شجاعترین مردان دشمن در آنجا تاراج شده و به خواب ابدی فرو رفتند و دست خود را دیگر بلند کرده نتوانستند. .5
از توبیخ تو ای خدای یعقوب، سواران و اسپها به خواب گران فرو رفتند. .6
اما تو مهیب هستی، تنها تو! در حین غضبت کیست که در حضور تو بایستد؟ .7
از آسمان داوری را شنوانیدی. جهان بترسید و خاموش گردید، .8
هنگامیکه خدا برای داوری برخاست تا مسکینان جهان را نجات دهد. .9
خشم انسان تو را سپاس خواهد گفت و کمر بازماندگان خشم را می بندی. .10
به خداوند خدای خود وعده دهید و به آن وفا کنید. همۀ آن ها که گرداگرد او هستند، برای او که مهیب است هدایا تقدیم کنند. .11
روحیۀ فرمانروایان را می شکند و پادشاهان جهان را به وحشت می اندازد. .12

  Psalms 76/150