Psalms 75/150   

خدایا، تو را ستایش می کنیم و تو را سپاس می گوئیم! زیرا نام تو به ما نزدیک است و مردم کارهای عجیب تو را بیان می کنند. .1
خداوند می فرماید: «هنگامیکه به وقت معین برسم، با عدالت داوری خواهم کرد. .2
اگرچه زمین و همۀ ساکنین آن در حال ذوب شدن هم باشند، من ارکان آنرا استوار نگاه می دارم. .3
به متکبران می گویم که مغرور نباشند و شریران به قدرت خود نبالند، .4
بلند پروازی نکنند و از روی سرکشی سخنان تکبرآمیز نگویند.» .5
زیرا سرافرازی نه از شرق، نه از غرب و نه از بیابان و نه از کوهها می آید، .6
بلکه تنها خدا داور است. او است که یکی را سرافراز و دیگری را سرافگنده می سازد. .7
در دست خداوند کاسه ای است که مملو از شراب تلخِ آمیخته با غضب او است. او آنرا می ریزد و همۀ شریران جهان باید تا آخرین قطره از آن بنوشند. .8
اما من تا به ابد اعلام کرده و برای خدای یعقوب سرود ستایش می خوانم. .9
شاخ افتخار شریران تماماً بریده شده، اما قدرت راستکاران برافراشته خواهد شد. .10

  Psalms 75/150