Psalms 73/150   

یقیناً که خدا برای اسرائیل نیکوست، او برای آنانی که پاک دل هستند نیکوست. .1
اما من، نزدیک بود که پاهایم از راه منحرف شود و قدم هایم لغزش خورد، .2
زیرا بر اشخاص متکبر و شریر حسد بردم وقتی سلامتی شان را دیدم. .3
آن ها تا زمان مرگ با هیچ تکلیفی درگیر نشده و قوی و سالم بوده اند. .4
مثل مردم دیگر در زحمت نیستند و مانند اشخاص دیگر با سختی روبرو نشده اند. .5
بنابراین گردن ایشان با غرور آراسته است و ظلم مثل لباس آن ها را می پوشاند. .6
چشمان شان به خاطر چاقی آن ها نزدیک است که از حدقه بیرون رود و به نسبت خیالات دل خود همیشه بلند پروازی می کنند. .7
مردم را تحقیر می کنند، حرفهای بد می زنند و سخنان ظلم آمیز را مغرورانه بر زبان می آورند. .8
دهان شان بر ضد آسمان باز است و زبان شان در جهان گردش می کند. .9
قوم برگزیدۀ خدا هم بدنبال آن ها می روند و آب های فراوان به ایشان نوشانیده می شود. .10
حتی می گویند: «خدا چگونه بداند و آیا خدای متعال علم دارد؟» .11
مردمان بدکار را ببینید، زندگی آرام دارند و ثروت شان روز بروز زیادتر می شود. .12
پس آیا من بیهوده دل خود را پاک ساخته و دستهای خود را از گناه دور داشته ام؟ .13
تمام روز در زحمت بوده و هر صبح تنبیه می گردم. .14
اگر من واقعاً آن حرفها را می زدم، البته در برابر قوم برگزیدۀ تو خیانتکار محسوب می شدم. .15
چون فکر کردم که این را بفهمم، در نظرم دشوار آمد. .16
تا که به قدسهای خدا داخل شدم. آنگاه دانستم که عاقبت و سرنوشت بدکاران چه است. .17
تو آن ها را در جاهای لغزنده قرار داده ای تا در ویرانی سقوط کنند. .18
آن ها ناگهان به هلاکت رسیده و تباه می شوند. عاقبتِ زندگی آن ها ترس آور و وحشتناک است. .19
همان طوریکه خوابِ انسان بعد از بیدار شدن محو می گردد، همچنین تو ای خداوند وقتی برخیزی، تصورات آن ها را ناچیز می شماری. .20
در آن وقت که دل من تلخ شده و در باطن خود دل ریش بودم، .21
همچو یک جاهل و بی معرفت و مثل یک حیوان نزد تو گردیدم. .22
با وصف این همه من دایماً با تو هستم و تو دست مرا گرفته ای. .23
موافق صلاحدید خود مرا هدایت می کنی و بعد مرا در حضور پُر جلال خود می رسانی. .24
کیست برای من در آسمان؟ غیر از تو هیچ چیزی را در زمین نیز نمی خواهم. .25
هر چند بدنم فرسوده و دلم ضعیف گردد، اما خدا صخرۀ دلم و تا ابد همه چیز من است. .26
کسانی که از تو دورند، هلاک می گردند و آنانی را که به تو بی وفایی و خیانت می کنند، نابود خواهی ساخت. .27
اما من، چقدر خوب است که همیشه به خدا نزدیک باشم. به خداوند متعال توکل کرده ام تا همۀ کارهای او را بیان کنم. .28

  Psalms 73/150