Psalms 67/150   

خدا بر ما رحم کند و ما را برکت دهد و نور روی خود را بر ما بتاباند، .1
ای خدا راه تو در جهان شناخته گردد و نجات تو بر جمیع امت ها. .2
ای خدا همۀ مردم تو را ستایش کنند و جمیع قوم ها تو را سپاس گویند. .3
امت ها خوشی کنند و سرود شادمانی بسرایند، زیرا قوم ها را به انصاف داوری نموده و امت های جهان را هدایت می کنی. .4
ای خدا قوم ها تو را ستایش کنند و جمیع قوم ها تو را سپاس گویند. .5
آنگاه زمین محصول خود را داده و خدا، خدای ما، ما را برکت می دهد. .6
خدا ما را برکت دهد و همۀ گوشه و کنار جهان از او بترسند. .7

  Psalms 67/150