Psalms 65/150   

ای خدا، ستایش در سهیون منتظر توست و وعده ها برای تو وفا خواهد شد. .1
ای که دعا را می شنوی، همۀ بشر نزد تو می آیند. .2
گناهان بر من سنگینی کرده است، اما تو تقصیرهای مرا کفاره می کنی. .3
خوشا به حال کسی که او را برگزیده و نزدیک به خود ساخته ای تا در پیشگاه تو ساکن شود. از برکات خانۀ تو و از قدوسیت عبادتگاه تو ما سیر می شویم. .4
ای خدایی که نجات ما هستی، با کارهای هیبتناک و عادلانه ما را جواب می دهی. تو مایۀ امید ساکنان سراسر جهان و دورترین بحر هستی. .5
کوهها را به قوّت خود برافراشته ای و کمر خود را به قدرت بسته ای. .6
تلاطم بحرها را آرام می گردانی، تلاطم امواج آن ها را و شورش امت ها را. .7
ساکنان سراسر جهان از کارهای عجیب تو ترسانند. تو باعث فریاد شادمانی از یک سوی جهان تا سوی دیگر آن هستی. .8
زمین را ملاقات کرده و سیراب می کنی و آنرا بسیار حاصلخیز می گردانی. نهر خدا از آب پُر است. غلۀ ایشان را تهیه می کنی و زمین را به این طور آماده می سازی: .9
کُردهایش را سیراب کرده و بلندی هایش را هموار می سازی. با باران فراوان آنرا شاداب نموده و نباتاتش را برکت می دهی. .10
به احسان تو محصولات تاج زمین گردیده و راههای تو فراوانی را ببار می آورد. .11
کشتزارهای صحرا نیز حاصلخیز شده و تپه ها با شادمانی استوار گردیده اند. .12
چمنزارها پُر از گله و رمه و وادی ها سرشار از غله هستند. همه از خوشی فریاد می زنند و سرود می سرایند. .13

  Psalms 65/150