Psalms 61/150   

ای خدا فریاد مرا بشنو و دعای مرا اجابت فرما! .1
از دورترین نقطۀ دنیا تو را می خوانم. هنگامیکه دلم از حال می رود، به تو رو می آورم، تا مرا به صخره ای که از من بلندتر است هدایت نمائی. .2
زیرا که تو پناهگاه من هستی و برج قوی ام در مقابل دشمن. .3
می خواهم که تا به ابد در خیمۀ حضور تو ساکن باشم و در سایۀ بالهای تو پناه ببرم. .4
زیرا تو ای خدا، وعده ای را که به تو داده ام شنیده ای و میراثی به من عطا کرده ای که به ترسندگان نام تو تعلق دارد. .5
به روزهای عمر پادشاه روزها خواهی افزود و سالهای او تا نسلها باقی خواهد ماند. .6
در حضور خدا خواهد نشست تا به ابد. رحمت و راستی را مهیا کن تا او را محافظت کنند. .7
پس نام تو را تا به ابد ستایش می کنم و هر روز به وعده های که داده ام وفا می کنم. .8

  Psalms 61/150