Psalms 60/150   

ای خدا، تو ما را دور انداخته و پراگنده ساختی! خشمگین بودی، حال بسوی ما برگرد! .1
تو زمین را به لرزه آوردی و آن را شگافتی. شکستگی هایش را درست کن، زیرا لرزان گردیده است. .2
مشکلات زیادی را به قوم برگزیده ات نشان داده و شراب سرگردانی را به ما نوشانیدی. .3
عَلَمی به آنهائی که از تو می ترسند دادی تا آنرا برای راستی برافرازند. .4
تا محبوبان تو نجات یابند. به دست راست خود نجات ده و ما را مستجاب فرما. .5
خدا در قدوسیت خود سخن گفته است: «با خوشی فراوان شهر شکیم را تقسیم می کنم و وادی سوکوت را اندازه گیری می کنم. .6
سرزمین جلعاد و مَنَسّی به من تعلق دارد. افرایم کلاهخود سر من و یهودا عصای سلطنت من است. .7
سرزمین موآب را ظرف طهارت می گردانم، بر ادوم کفش خود را می اندازم و بر فلسطین فریاد پیروزی بر می آورم.» .8
کیست که مرا به شهر حصار دار ببرد؟ و کیست که مرا به ادوم راهنمائی کند؟ .9
مگر نه تو ای خدا که ما را دور انداخته و با لشکرهای ما نرفتی؟ .10
مرا در مقابل دشمن کمک فرما، زیرا معاونت از طرف انسان باطل است. .11
با کمک خدا پیروزی نصیب ما است و او دشمنان ما را پایمال می سازد. .12

  Psalms 60/150