Psalms 58/150   

آیا حقیقتاً عدالت گنگ است، چنانچه شما سخن می گوئید؟ ای بنی آدم، آیا شما از روی راستی قضاوت می کنید؟ .1
شما در دلهای خود شرارت بعمل می آورید و با دستان تان بر روی زمین ظلم می کنید. .2
شریران از رَحِم منحرف هستند و دروغگویان از روز تولد گمراه. .3
ایشان را زهری است مثل زهر مار و مانند کفچه مارِ که گوشهای خود را می بندد .4
تا آواز افسونگران را نشنود، هر چند به مهارت افسون کند. .5
ای خدا دندانهای آن ها را در دهانشان بشکن. ای خداوند دندانهای شیرهای درنده را خُرد کن. .6
مثل آبی که در یک زمین خشک ناپدید می شود، آن ها محو شوند و چون تیرهای خود را بیندازند، بی اثر باشند. .7
مثل حلزونی باشند که در لعاب خود حل می گردد و مثل سِقط زن که روی روشنی را نمی بیند. .8
مثل خارهای باشند که قبل از آنکه دیگهای تان آتش آنرا احساس کنند، همۀ آن ها، چه تر و چه خشک، نابود می گردند. .9
شخص عادل چون انتقام را دید خوشنود می گردد و پاهای خود را در خون شریر می شوید. .10
آنگاه مردم می گویند: «یقیناً که پاداشی برای عادلان است و به یقین که خدائی هست که جهان را قضاوت می کند.» .11

  Psalms 58/150