Psalms 55/150   

ای خدا به دعای من گوش بده و وقتیکه به حضور تو زاری می کنم خود را از من پنهان مکن. .1
دعای مرا بشنو و مستجاب فرما، زیرا که فکرم پریشان است و ناله می کنم. .2
به سبب آواز دشمن و ظلم شریر. آن ها نسبت به من ظلم نموده و با خشم بر من جفا می کنند. .3
دل من در اندرونم می لرزد و وحشت مرگ مرا فرا گرفته است. .4
ترس و لرز به من وارد شده و وحشتی هولناک احاطه ام کرده است. .5
می گویم: «کاش مثل کبوتر بال می داشتم تا پرواز کرده و آرامی می یافتم. .6
پس به یک جای دوردست رفته و ساکن صحرا می شدم، .7
و بسوی پناهگاهی می شتافتم تا از باد تُند و طوفان شدید در امان باشم.» .8
ای خداوند شریران را چنان سراسیمه گردان که زبان یکدیگر را نفهمند، زیرا در شهر ظلم و جنگ می بینم. .9
شب و روز دیوارهایش را دور می زنند و شرارت و مزاحمت در شهر است. .10
فسق و فساد در میان آن است و جور و خیانت از کوچه هایش دور نمی شود. .11
اگر دشمن مرا ملامت می نمود، تحمل می کردم و یا اگر خصم من بر من سرافرازی می نمود، خود را از وی پنهان می ساختم، .12
اما تو بودی ای مرد نظیر من! ای یار خالص و دوست صدیق من. .13
که صحبتهای شیرین با هم می کردیم و یکجا در جمع مردم به عبادتگاه می رفتیم. .14
مرگ ناگهانی بر ایشان آید و زنده بگور فرو روند، زیرا شرارت در خانه های ایشان و در میان ایشان است. .15
اما من نزد خدا فریاد می کنم و خداوند مرا نجات می دهد. .16
شامگاهان و صبح و ظهر شکایت و ناله را سر می دهم و او آواز مرا می شنود. .17
جانم را از جنگی که بر من شده بود به سلامتی فدیه داده است، زیرا مخالفان من بسیار اند. .18
خدا که پادشاه ازلی است می شنود و آن ها را شکست می دهد، زیرا که ایشان اصلاح ناپذیر بوده و از خدا نمی ترسند. .19
دست خود را بر صلح اندیشان خویش دراز کرده و عهد خویش را شکسته است. .20
سخنان چرب و نرم در زبانش، لیکن جنگ در باطن او است. حرفهایش چرب تر از روغن، ولی مثل شمشیر تیز و بُران اند. .21
بار تمام تشویش های خود را به خداوند بسپار و او از تو حمایت می کند. او هرگز نمی گذارد که شخص عادل بیفتد. .22
تو ای خدا، مردمان خونریز و حیله گر را به قعر گودال نیستی سرنگون کن و عمر ایشان را کوتاه ساز. لیکن من بر تو توکل می کنم. .23

  Psalms 55/150