Psalms 54/150   

ای خدا به خاطر نام خود مرا نجات بده و به قوّت خویش بر من داوری نما. .1
ای خدا دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر، .2
زیرا بیگانگان بر علیه من برخاسته اند و مردمان ظالم قصد کشتن مرا دارند. آن ها خدا را در مد نظر خود ندارند. .3
اما خدا مددگار من است و خداوند از حفظ کنندگان جان من است. .4
بدی را بر دشمنان من بر می گرداند. به راستی خود آن ها را ریشه کن ساز. .5
با کمال خوشی و میل به پیشگاه تو قربانی ها تقدیم می کنم. نام تو را ای خداوند سپاس می گویم، زیرا که نیکوست. .6
چونکه از تمامی سختی ها مرا نجات داده و چشم من شکست دشمنانم را نگریسته است. .7

  Psalms 54/150