Psalms 52/150   

ای متکبر چرا از بدی فخر می کنی؟ رحمت خدا همیشه پایدار است. .1
زبان تو ای حیله گر، مثل تیغ تیز، شرارت را اختراع می کند. .2
بدی را زیادتر از نیکویی دوست می داری و دروغ را بیشتر از راستگویی. .3
همۀ سخنان تباه کننده را دوست می داری، ای زبان فریبنده. .4
خدا نیز ترا برای همیشه نابود می کند. ترا از خانه ات ربوده و می راند و از زمین زندگان ریشه کن می سازد. .5
عادلان این را دیده، می ترسند و بر او می خندند: .6
«این شخص را ببینید که بر خدا توکل نکرد، بلکه متکی به ثروت سرشار خود بود و از بدی خویش خود را زورآور ساخت.» .7
اما من مثل درخت سرسبز زیتون در خانۀ خدا هستم و به رحمت خدا تا به ابد توکل می دارم. .8
تو را برای هر آنچه انجام داده ای تا به ابد شکر می گویم و امید من به نام تو است که در نزد مقدسان تو نیکوست. .9

  Psalms 52/150