Psalms 51/150   

ای خدا مطابق رحمت خود به من رحم فرما و مطابق شفقت بی پایانت گناهانم را محو ساز. .1
مرا از شرارتم کاملاً شست و شو ده و از گناهم مرا پاک کن. .2
من به نافرمانی خود اعتراف می کنم و گناهم همیشه در نظر من است. .3
به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کرده ام. پس کلام تو در مورد من راست و داوری تو علیه من عادلانه است. .4
من گناهکار بدنیا آمده ام و از همان لحظه ای که نطفه ام در رَحِم مادر بسته شد، گناه همراه من بوده است. .5
تو خواهان صداقت باطنی هستی، پس حکمت را در قلب من به من بیاموز. .6
مرا با بتۀ زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مرا شست و شو کن تا از برف سفیدتر گردم. .7
خوشی و خرمی را به من بشنوان تا وجود شکسته ام دوباره به وجد آید. .8
روی خود را از گناهانم بپوشان و همۀ خطاهایم را محو کن. .9
ای خدا، دل پاک در من بیافرین و روح راستی را در باطنم تازه گردان. .10
مرا از حضور خود مران و روح قدوس خود را از من مگیر. .11
خوشی نجات را به من باز ده و روح مایل و مُطیع را در من ایجاد کن. .12
آنگاه طریق تو را به خطاکاران می آموزم و گناهکاران بسوی تو بر می گردند. .13
مرا از جُرم خون نجات ده! ای خدایی که خدای نجات من هستی! تا زبانم سرود عدالت ترا بسراید. .14
خداوندا، لبهایم را باز کن تا زبانم ستایش تو را بیان کند. .15
زیرا تو قربانی را دوست نداشتی، ورنه تقدیم می کردم. قربانی سوختنی را پسند نکردی. .16
قربانی ای مورد پسند خدا، روح شکسته است. خدایا، تو دل شکسته و فروتن را خوار نخواهی شمرد. .17
به رضامندی خود بر سهیون احسان فرما و دیوارهای اورشلیم را آباد کن. .18
آنگاه از قربانی های عدالت و قربانی های سوختنی راضی خواهی شد و بر قربانگاه تو گاوها را تقدیم خواهند کرد. .19

  Psalms 51/150