Psalms 5/150   

ای خداوند، سخنان مرا بشنو و به تفکر من توجه فرما! .1
ای پادشاه و خدای من، به فریاد من گوش بده. زیرا به دربار تو دعا می کنم. .2
ای خداوند، سحرگاهان آواز مرا می شنوی؛ هر صبح به دربار تو دعا می کنم و مشتاقانه انتظار می کشم. .3
تو ای خدا، از گناه بیزار هستی و شرارت را تحمل نمی کنی. .4
متکبران در پیشگاه تو نمی ایستند و از همۀ شریران نفرت داری. .5
دروغگویان را نابود می سازی و از مردم قاتل و فریبکار بیزار هستی. .6
اما من بخاطر رحمت عظیم تو، به خانۀ تو داخل می شوم و تو را در عبادتگاه مقدست با ترس و احترام عبادت می کنم. .7
ای خداوند، به سبب دشمنانم مرا به عدالت خود هدایت نما و راه خود را پیش روی من راست گردان. .8
زیرا در زبان ایشان راستی نیست و دل شان از شرارت پُر است. گلوی ایشان قبر گشاده و زبانهای شان پُر از ریا و فریب است. .9
ای خدا، آن ها را گناهکار شمرده در دام خود شان گرفتار کن. بخاطر خطایای زیاد شان، آن ها را دور انداز زیرا بر ضد تو برخاسته اند. .10
لیکن همه کسانی که به تو پناه می آورند شاد و مسرور بوده، تو را تا به ابد ستایش می کنند، زیرا تو پناهگاه آن ها هستی و آنهائی که اسم تو را دوست دارند در تو خوشی می نمایند. .11
زیرا تو ای خداوند راستکاران را برکت می دهی و به رضامندی مانند سپر از آن ها دفاع می کنی. .12

  Psalms 5/150