Psalms 48/150   

خداوند بزرگ است و بی نهایت قابل ستایش، در شهر خدای ما و در کوه مقدس خویش. .1
کوه بلند و زیبای سهیون که در شمال شهر پادشاه بزرگ واقع است، به تمامی جهان خوشی می بخشد. .2
خدا در قصرهای آن به پناهگاه بلند معروف است. .3
پادشاهان همه متفق شدند و با هم پیش آمدند. .4
اما چون آنرا دیدند، تعجب کردند و وحشتزده فرار نمودند. .5
لرزه بر ایشان تسلط یافت و درد شدید مثل درد زایمان. .6
تو کشتی های ترشیش را به باد شرقی در هم می شکنی. .7
چنانکه شنیده بودیم و حالا به چشم خود دیدیم، در شهر خداوند قادر مطلق، در شهر خدای ما، خدا آن را تا ابدالآباد مستحکم می سازد. .8
ای خدا، ما در عبادتگاه تو به رحمت تو تفکر می کنیم. .9
ای خدا چنانکه نام تو است، همچنان ستایش تو در سرتاسر روی زمین رسیده است. دست راست تو از عدالت پُر است. .10
به سبب داوری های تو، کوه سهیون خوشی می کند و دختران یهودا به وجد آمده اند. .11
سهیون را طواف کنید و گرداگرد او بخرامید و برجهایش را بشمارید. .12
به حصارهایش توجه کنید و به قصرهایش دقت نمائید تا به نسل آینده از آن ها اطلاع دهید. .13
زیرا این خدا، خدای ماست تا به ابد و ما را تا طول حیات هدایت می کند. .14

  Psalms 48/150