Psalms 47/150   

ای تمام اقوام جهان کف بزنید و سرود خوشی را با آواز بلند به حضور خداوند بسرائید. .1
زیرا خداوند متعال و مهیب است و بر تمامی جهان خدای بزرگ. .2
او ما را بر قوم ها غالب می سازد و طایفه ها را به زیر پای ما می اندازد. .3
میراث ما را برای ما خواهد برگزید یعنی جلال یعقوب را، که او را دوست می دارد. .4
خدا در میان آواز بلند صعود نموده است، خداوند در میان صدای شیپور. .5
ستایش کنید، خدا را ستایش کنید. ستایش کنید، پادشاه ما را ستایش کنید. .6
چون خدا پادشاه تمامی جهان است، پس او را با سرود ستایش کنید. .7
خداوند بر تخت مقدس خود نشسته و بر اقوام جهان سلطنت می کند. .8
سروران اقوام جهان با قوم خدای ابراهیم برای پرستش او جمع می شوند، زیرا که سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعال می باشد. .9

  Psalms 47/150