Psalms 46/150   

خدا پناهگاه و قوّت ماست و در وقت سختی ها مددگار قابل اعتماد. .1
بنابران ترسی نداریم، اگر چه دنیا ویران شود و کوهها در قعر اوقیانوسها فروریزند، .2
یا آب های بحر غرش کنند و به جوش آیند و کوهها از سرکشی آن لرزان گردند. .3
نهریست که شاخه هایش شهر خدا را شادمان می سازد و مسکن مقدس خداوند متعال را. .4
خدا در وسط اوست، پس آن شهر از ویرانی در امان است. خدا در طلوع صبح او را کمک می کند. .5
امت ها غرش می کنند و مملکت ها بیجا می گردند. او آواز خود را می دهد، پس زمین ذوب می گردد. .6
خداوند قادر مطلق با ماست و خدای یعقوب پناهگاه ما. .7
بیائید کارهای خداوند را مشاهده کنید و عجایب او را در روی زمین. .8
او جنگها را در سراسر جهان خاتمه می دهد. کمان را می شکند، نیزه را قطع می کند و ارابه ها را به آتش می سوزاند. .9
آرام باشید و بدانید که من خدا هستم، در میان امت ها متعال و در جهان متعال می باشم. .10
خداوند قادر مطلق با ماست و خدای یعقوب پناهگاه ما. .11

  Psalms 46/150