Psalms 45/150   

در حالیکه این سرود را برای پادشاه می سرایم، دل من به کلام نیکو می جوشد. زبان من قلم کاتب ماهر است. .1
تو نیکوتر از بنی آدم هستی و نعمت بر لبهای تو ریخته شده است. بنابراین، خدا تو را تا به ابد متبارک ساخته است. .2
ای مقتدر شمشیر خود را بر ران خود ببند، یعنی جلال و جبروتت را. .3
به کبریایی خود سوار شده و به خاطر حقیقت و فروتنی و عدالت پیروز شو. دست راستت کارهای عجیب و ترسناک را به تو خواهد آموخت. .4
تیرهای تیز تو به دل دشمنان پادشاه فرو می روند و امت ها بزیر پای تو می افتند. .5
ای خدا، تخت تو تا به ابد برقرار است. عصای سلطنت تو عصای راستی و انصاف است. .6
تو عدالت را دوست داشته و شرارت را دشمن می داری. بنابران خدا، خدای تو، تو را بیشتر از همراهانت با روغن شادمانی مسح کرده است. .7
لباسهایت همه با مُر و عود و سلیخه، یعنی عطرهای گوناگون، معطر اند. با آلات موسیقی از قصرهای عاج تو را خوش ساختند. .8
دختران پادشاهان، زیبایی دربار تو هستند و ملکه در دست راستت، با لباسی از طلای خالص اوفیر ایستاده است. .9
ای دختر بشنو، ببین و توجه کن: قوم خود و خانۀ پدرت را فراموش کن. .10
پادشاه دلبستۀ زیبایی تو است. او صاحب تو است، پس او را محترم بدار. .11
مردم صور و ثروتمندان قوم با هدایای خویش طالب رضامندی تو هستند. .12
دختر پادشاه در اندرون قصرش چه زیباست! لباسهایش مزین به طلا. .13
به لباس فاخر به حضور پادشاه حاضر می شود و دوشیزگان او را همراهی می کنند. .14
آنها با خوشی و شادمانی آورده شده و به قصر پادشاه داخل می شوند. .15
پسرانت نیز مانند اجدادت خواهند بود و تو آن ها را در تمامی سرزمین به حکمرانی می گماری. .16
نام تو را در تمام نسل ها مشهور می سازم و قوم ها تا به ابد سپاسگزار تو خواهند بود. .17

  Psalms 45/150