Psalms 44/150   

ای خدا، ما به گوش خود شنیده ایم و پدران ما کاری را که در روزهای شان و در ایام قدیم انجام داده ای، به ما بیان کرده اند. .1
تو با دست خود امت ها را بیرون کردی، اما پدران ما را برقرار نمودی. قوم ها را تباه کردی و ایشان را منتشر ساختی. .2
زیرا که اجداد ما با شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند و بازوی ایشان آن ها را نجات نداد بلکه دست راست تو و بازوی تو و نور روی تو. زیرا از ایشان خشنود بودی. .3
ای خدا تو پادشاه من هستی، پس بر نجات اولادۀ یعقوب امر فرما. .4
با کمک تو دشمنان را مغلوب می کنیم و به نام تو مخالفان خود را پایمال می سازیم. .5
زیرا بر کمان خود اعتماد نمی کنم و شمشیرم مرا نجات نمی دهد، .6
بلکه تو ما را از دست جفاکنندگان ما رهایی می بخشی و دشمنان ما را رسوا می سازی. .7
تمامی روز بر خدا فخر می نمائیم و نام تو را تا به ابد ستایش می کنیم. .8
اما حالا تو ما را ترک کرده و رسوا ساخته ای و دیگر لشکرهای ما را همراهی نمی کنی. .9
ما را از پیش دشمن فرار داده ای و آنانی که از ما نفرت دارند، ما را تاراج می کنند. .10
ما را مثل گوسفندان برای خوراک تسلیم کرده ای و ما را در میان امت ها پراگنده ساخته ای. .11
قوم برگزیدۀ خود را ارزان فروختی و از قیمت ایشان سودی نبردی. .12
ما را نزد همسایگان خوار ساخته ای و ما مورد توهین و تمسخر اطرافیان قرار گرفته ایم. .13
ما را در میان امت ها ضرب المثل ساخته ای و باعث جنبانیدن سر در میان قوم ها. .14
رسوایی من همه روزه در نظر من است و خجالت رویم را پوشانیده است، .15
از آواز ملامت کننده و دشنام دهنده، از روی دشمن و انتقام گیرنده. .16
این همه بر ما واقع شده است، ولی تو را فراموش نکرده ایم و پیمانی را که با ما بسته ای نشکسته ایم، .17
دل ما از تو دور نگردیده و پاهای ما از طریق تو منحرف نشده است. .18
هرچند ما را در مکان شغالان کوبیدی و با تاریکی مطلق پوشانیدی. .19
اگر ما نام خدای خود را فراموش می کردیم و دست خود را بسوی خدایان غیر دراز می کردیم، .20
آیا خدا از این واقف نمی شد؟ زیرا او اسرار قلب را می داند. .21
یقیناً به خاطر تو همواره با مرگ روبرو بوده و مثل گوسفندانی هستیم که منتظر کشته شدن باشند. .22
ای خداوند، بیدار شو! چرا خوابیده ای؟ برخیز و ما را تا به ابد ترک مکن. .23
چرا روی خود را از ما پنهان کرده و ذلت و خواری ما را نادیده می گیری؟ .24
زیرا که جان ما بر خاک افتاده و بدن ما به زمین خم شده است. .25
به جهت کمک ما برخیز و به خاطر رحمت خود ما را نجات بخش. .26

  Psalms 44/150