Psalms 37/150   

به سبب بدکاران خود را پریشان مساز و بر شریران حسد مبر، .1
زیرا آن ها به زودی مثل سبزه خشک شده و مانند علف پژمرده می گردند. .2
بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در روی زمین در امنیت و آسودگی بسر بری. .3
در خداوند شادمان باش و او تمنای دلت را برآورده می سازد. .4
طریق خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن و او تو را مدد می کند. .5
او عدالت ترا مثل نور آشکار می سازد و راستی و حق تو را مانند ظهر. .6
در حضور خداوند سکوت نما و منتظر او باش. به خاطر کسی که در زندگی سعادتمند است و شخص فریبکار خود را پریشان مساز. .7
غضب را کنار بگذار و خشم را ترک کن. تشویش را بر خود راه نده چونکه باعث گناه می شود. .8
مردم شریر از بین می روند، اما منتظرین خداوند وارث زمین می شوند. .9
آدم بدکار در فرصت کمی نابود می شود و وقتی بجوئید او را نمی یابید. .10
اما اشخاص حلیم و فروتن مالک زمین می شوند و از صلح و سلامتی فراوان برخوردار می گردند. .11
شریر برای شخص عادل توطئه می چیند و دندانهای خود را بهم می ساید. .12
خداوند بر او می خندد، چون می داند که روز داوری او نزدیک است. .13
شریران شمشیر را به دست گرفته و تیر و کمان را آماده کرده اند تا مسکین و بیچاره را از بین ببرند و راستکاران را به قتل برسانند. .14
اما شمشیر شان به قلب خود شان فرو می رود و کمان شان می شکند. .15
مال اندکِ شخص راستکار بهتر از ثروت سرشار شریران است، .16
زیرا خداوند بازوی شریران را در هم می شکند و اما از راستکاران مراقبت می کند. .17
خداوند از تمام روزهای زندگی صالحان آگاه می باشد و میراث ایشان باقی است تا به ابد. .18
در زمان مصیبت شرمنده نشده و در ایام قحطی سیر می باشند. .19
اما شریران هلاک می شوند. دشمنان خداوند مانند گلهای زودگذر صحرا از بین می روند و مثل دودی ناپدید می گردند. .20
شریر قرض می گیرد، ولی دوباره نمی پردازد. اما شخص صالح رحیم و سخاوتمند است. .21
آنهائی که از خداوند برکت دیده اند وارث زمین می شوند، ولی کسانی که زیر لعنت خدا قرار دارند از بین می روند. .22
خداوند قدم های آنانی را که مورد رضایت او هستند استوار ساخته و ایشان را براهی که باید بروند هدایت می کند. .23
اگر بیفتند آسیبی به ایشان نمی رسد، زیرا خداوند دست آن ها را می گیرد. .24
من جوان بودم و حالا پیر شده ام، ولی هرگز ندیدم که شخص راستکار ترک شده باشد و یا نسل او دست به گدائی دراز کرده باشد. .25
شخص راستکار پیوسته مهربان و سخاوتمند است و اولادۀ او مبارک می باشند. .26
از شرارت دوری نما و نیکویی کن. پس تا به ابد باقی خواهی ماند. .27
خداوند انصاف را دوست می دارد و مقدسان خود را ترک نمی کند. از ایشان تا به ابد حمایت می کند، اما نسل شریر نابود می گردد. .28
صالحان وارث زمین می شوند و همیشه در آنجا زندگی می کنند. .29
از دهان شخص صالح کلام حکمت شنیده می شود و زبان او همیشه از عدل و انصاف حرف می زند. .30
او احکام و دستورات خداوند را در دل خود جای داده است پس از راه راست منحرف نمی شود. .31
شریر برای راستکار کمین می کند و قصد کشتن وی را دارد، .32
اما خداوند شخص راستکار را به دست او نمی سپارد و نمی گذارد که در هنگام داوری محکوم شود. .33
منتظر خداوند باش و از احکام او اطاعت کن. او ترا وارث زمین می سازد و تو به چشم خود نابودی بدکاران را خواهی دید. .34
شخص شریر و ظالمی را دیدم که همچون درختی سبزی به هر سو شاخ و برگ گسترده بود. .35
اما طولی نکشید که از بین رفت و وقتی از آنجا می گذشتم نیست شده بود. هرقدر جستجو کردم او را نیافتم. .36
شخص نیکو و راستکار را ببین، زیرا که عاقبت آن شخص سلامتی است. .37
اما خطاکاران بکلی نابود می شوند و عاقبت شریران نیستی است. .38
نجات صالحان از خداوند است. در هنگام سختی او پناهگاه ایشان می باشد. .39
خداوند مددگار و رهانندۀ ایشان است و آن ها را از شریران نجات می بخشد و حفظ می کند، زیرا به خداوند پناه آورده اند. .40

  Psalms 37/150