Psalms 34/150   

خداوند را همیشه ستایش می کنم؛ شکر و سپاس او همواره بر زبانم جاری است. .1
جان من در خداوند فخر می کند. مسکینان این را می شنوند و خوشحال می شوند. .2
بیائید خداوند را تمجید کنیم و با هم نام او را ستایش کنیم. .3
خداوند را طلبیدم و او مرا اجابت فرمود و از قید جمیع ترسهایم آزاد کرد. .4
آنهائی که بسوی او نظر می کنند، منور می گردند و هرگز خجل نخواهند شد. .5
این حقیر فریاد برآورد و خداوند او را شنید و او را از همۀ سختی هایش نجات داد. .6
فرشتۀ خداوند گرداگرد مردم خداترس است. او ایشان را محافظت کرده و می رهاند. .7
بچشید و ببینید که خداوند نیکو است. خوشا به حال کسی که به او پناه می برد. .8
ای مقدسین خداوند از او بترسید، زیرا شخص خداترس محتاج به هیچ چیزی نمی باشد. .9
شیرها نیز نیازمند و گرسنه می گردند، اما کسانی که جویای خداوند هستند، از هیچ نعمت نیکو بی بهره نمی باشند. .10
ای فرزندان، بیائید و به من گوش بدهید تا به شما درس خداترسی را بیاموزم. .11
آیا آرزومند زندگی هستی و دوست داری که عمر طولانی داشته باشی تا سعادت و نیکویی را ببینی؟ .12
پس خود را از بدی و لبهایت را از سخنان فریبنده نگاه دار. .13
از شرارت دوری نما و نیکویی کن؛ جویای صلح باش و جهت برقراری آن کوشش نما. .14
چشمان خداوند بسوی عادلان است و گوشهای وی متوجه فریاد ایشان. .15
روی خداوند ضد شریران است تا اثر ایشان را از زمین محو سازد. .16
وقتی راستکاران فریاد بر می آورند، خداوند ایشان را شنیده و از تمام سختی ها نجات می دهد. .17
خداوند نزدیک دل شکستگان است و آنانی را که افسرده و اندوهگین اند، نجات می دهد. .18
رنج و زحمات شخص عادل زیاد است، اما خداوند او را از همۀ آن ها می رهاند. .19
خداوند تمام استخوانهای او را حفظ می کند و نمی گذارد حتی یکی از آن ها شکسته شود. .20
شریر از شرارت خود هلاک می گردد و دشمنان شخص عادل مورد بازخواست قرار می گیرند. .21
خداوند جان بندگان خود را نجات می دهد و از کسانی که به او پناه می برند بازخواست نمی شود. .22

  Psalms 34/150