Psalms 33/150   

ای عادلان در خداوند خوشی کنید، زیرا خداوند را ستودن زیبندۀ راستدلان است. .1
خداوند را با آهنگ چنگ ستایش کنید و با رباب سرود حمد او را بنوازید. .2
با سرودهای نو او را تمجید نمائید و با مهارت و آواز بلند بسرائید. .3
کلام خداوند برحق است و همه کارهای او قابل اعتماد. .4
خداوند عدالت و انصاف را دوست دارد. زمین از رحمت او پُر است. .5
به کلام خداوند آسمان ها آفریده شد و با یک کلمه ای که از او صادر شد، آفتاب، مهتاب و ستارگان بوجود آمدند. .6
آب های بحر را در یک جا جمع کرد آب های عمیق را در مخزنها ذخیره نمود. .7
ای تمام روی زمین، از خداوند بترسید، و ای جمیع مردم جهان، در حضور او با ترس و احترام بیائید، .8
زیرا که خداوند گفت و شد؛ به امر او همه چیز برقرار گردید. .9
خداوند تصامیم ملتها را بی اثر می سازد و نقشه های اقوام جهان را نیست می گرداند. .10
اما مشورت خداوند تا به ابد پایدار است و خواسته های او در تمام زمانه ها. .11
خوشا به حال ملتی که خداوند، خدای ایشان است و قومی که خداوند ایشان را برای خود برگزیده است. .12
خداوند از آسمان نگاه می کند و همۀ بنی آدم را می بیند. .13
او از بالای تخت ملکوتی خویش تمام ساکنان جهان را زیر نظر دارد. .14
او که آفرینندۀ دلهاست، از افکار و کردار انسان آگاه می باشد. .15
پادشاه به زیادی لشکر پیروز نمی گردد و هیچ عسکری به قوّت بازوی خود رهایی نمی یابد. .16
امید بستن به اسپ جنگی کار بیهوده ای است. قوّت آن نمی تواند کسی را نجات دهد. .17
اما چشمان خداوند مراقب کسانی است که از او می ترسند و بر رحمت او اتکاء دارند. .18
تا جان آن ها را از مرگ نجات دهد و در زمان قحطی ایشان را زنده نگاه دارد. .19
امید ما بر خداوند است. او مددگار و سپر ماست. .20
دلهای ما در او خوشی می کند زیرا به نام مقدس او توکل می کنیم. .21
ای خداوند، رحمت تو بر ما باد، زیرا چشم امید ما فقط به سوی تو است. .22

  Psalms 33/150