Psalms 3/150   

ای خداوند، دشمنانم چقدر زیاد شده اند! بسیاری بر ضد من بر می خیزند. .1
بسیاری دربارۀ من می گویند: «خدا برای او رهاننده نیست.» .2
اما تو ای خداوند، گرداگرد من سپر هستی، جلال من و باعث سرافرازی من. .3
به آواز خود نزد خداوند فریاد می کنم و او مرا از کوه مقدس خود اجابت می کند. .4
اما من در بستر خود آرامیده به خواب می روم و دوباره بیدار می شوم، زیرا خداوند از من مراقبت می کند. .5
از دهها هزار دشمنی که مرا از هر طرف احاطه کرده اند ترسی ندارم. .6
ای خداوند، برخیز، ای خدا مرا نجات بده. بر رخسار همۀ دشمنانم زده و دندانهای شریران را بشکن. .7
نجات از جانب خداوند است؛ برکت تو بر قوم برگزیده ات باد! .8

  Psalms 3/150