Psalms 29/150   

ای موجودات آسمانی، خداوند را ستایش کنید. جلال و قوّت را برای خداوند توصیف نمائید. .1
خداوند را به جلال اسم او تمجید نمائید. خداوند را در شایستگی قدوسیت سجده کنید. .2
آواز خداوند از ورای آبها شنیده می شود. آواز خدای جلال رعدآسا است. صدای خداوند مافوق آب های بسیار است. .3
آواز خداوند با قوّت است. صدای خداوند با هیبت و با شکوه است. .4
آواز خداوند سروهای آزاد را می شکند. خداوند سروهای آزاد لبنان را می شکند. .5
خداوند کوه لبنان را مثل گوساله می جهاند و کوه حِرمون را مثل گاو بچۀ وحشی. .6
آواز خداوند رعد و برق را تولید می کند. .7
آواز خداوند بیابان را به لرزه می آورد و صحرای قادِش را متزلزل می کند. .8
آواز خداوند درختان بلوط را تکان می دهد و جنگلها را بی برگ می سازد. در عبادتگاه خداوند همگی جلال او را توصیف می نمایند. .9
خداوند بر فراز سیلاب جلوس فرموده و به عنوان پادشاه ابدی سلطنت می کند. .10
خداوند قوم خود را قوّت می بخشد. خداوند قوم برگزیدۀ خود را به صلح و سلامتی برکت می دهد. .11

  Psalms 29/150