Psalms 26/150   

ای خداوند، به داد من برس، زیرا در صداقت رفتار می کنم و به تو توکل دارم، پس نخواهم لغزید. .1
ای خداوند، مرا امتحان کن و بیازما. قلب و وجدانم را پاکیزه گردان. .2
زیرا که رحمت تو را در نظر داشته و در راستی تو رفتار می کنم. .3
با اشخاص بد همنشین نیستم و با ریاکاران آمیزش ندارم. .4
از مشارکت با شریران متنفرم و با اشخاص فاسد معاشرت نمی کنم. .5
دستهای خود را از گناه پاک نموده و قربانگاه تو را طواف می کنم. .6
با آواز بلند سرود حمد تو را می خوانم و خبر کارهای بزرگ تو را به همه جا اعلام می دارم. .7
ای خداوند، مکان مقدس تو را دوست می دارم و جایگاهی را که جلال تو در آنجا است. .8
جانم را یکجا با گناهکاران دَرَو نکن و نه زندگی مرا با مردمان خونریز. .9
زیرا که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پُر از رشوه. .10
اما من در صداقت رفتار می کنم. مرا نجات ده و بر من رحم فرما. .11
پاهای من در جای هموار قرار گرفته است، پس خداوند را در اجتماع مقدسین متبارک می خوانم. .12

  Psalms 26/150