Psalms 25/150   

ای خداوند، به سوی تو جان خود را بر می افرازم. .1
ای خدای من به تو توکل دارم. پس مگذار که شرمنده شوم و دشمنانم بر من سرافرازی کنند. .2
بلی، کسانی که چشم امید بسوی تو دارند هرگز خجل نمی شوند، اما آنهائی که خیانت می کنند شرمنده و سرافگنده می گردند. .3
ای خداوند، طریق های خود را به من بیاموز و راههای خود را به من تعلیم ده. .4
مرا به راستی خود هدایت کن و تعلیم ده، زیرا تو خدا و نجات دهندۀ من هستی. چشم امید من همیشه بسوی توست. .5
ای خداوند، شفقت و رحمت خود را بیاد آور، زیرا که آن ها از ازل بوده است. .6
خطایای جوانی و سرکشی هایم را بیاد نیاور. ای خداوند مطابق رحمت و نیکویی خویش مرا یاد کن. .7
خداوند نیک و عادل است، پس به گناهکاران راه راست را می آموزد. .8
فروتنان را به انصاف رهبری می کند و به حلیمان طریق خود را تعلیم می دهد. .9
همه راههای خداوند، برای آنهائی که به پیمان و احکام او وفادار هستند، رحمت و راستی است. .10
ای خداوند به خاطر نام خود، گناهان زیاد مرا ببخش. .11
کیست آن شخصی که از خداوند می ترسد؟ خداوند او را در طریقی که اختیار کرده است هدایت می کند. .12
جان او از نیکویی خدا برخوردار می گردد و اولادۀ او وارث زمین می شوند. .13
راز خداوند با ترسندگان او است و پیمان او به ایشان تعلیم داده می شود. .14
چشمان من همیشه به سوی خداوند است زیرا که او پاهای مرا از دام رهایی می دهد. .15
به من توجه فرما و رحم کن، زیرا که تنها و درمانده ام. .16
غمهای دلم زیاد شده است، مرا از سختی هایم نجات ده. .17
بر بینوایی و رنج من توجه فرما و همۀ گناهانم را بیامرز. .18
دشمنانم را ببین زیرا که بسیارند و به کینۀ تلخ از من نفرت دارند. .19
جانم را حفظ کن و مرا نجات ده تا شرمنده نشوم، زیرا به تو توکل دارم. .20
صداقت و راستی حافظ من باشد، زیرا که چشم امید به تو دارم. .21
ای خداوند، اسرائیل را از جمیع سختی های وی برهان. .22

  Psalms 25/150