Psalms 24/150   

زمین و همه چیزی که در آن است به خداوند تعلق دارد. او مالک جهان و همه موجودات آن است. .1
زیرا که او اساس زمین را بر بحرها نهاد و آنرا بر دریاها استوار کرد. .2
کیست که به کوه خداوند بالا رود؟ و کیست که به جایگاه مقدس او داخل شود؟ .3
آن کسی که دستش به گناه آلوده نشده دل پاک داشته باشد. آن کسی که بت پرستی نمی کند و قسم دروغ نمی خورد. .4
آن شخص برکت را از خداوند دریافت می کند و عدالت را از خدای نجات خود. .5
این است کسی که جویای خداوند می باشد، جویای روی تو ای خدای یعقوب. .6
ای دروازه ها باز شوید! ای در های ابدی بگشائید، تا پادشاه جلال داخل شود. .7
این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر متعال است که در جنگها شکست نمی خورد. .8
ای دروازه ها باز شوید! ای در های ابدی بگشائید، تا پادشاه جلال داخل شود. .9
این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر مطلق و همان پادشاه جلال است! .10

  Psalms 24/150