Psalms 21/150   

ای خداوند، پادشاه از قوّتی که به او داده ای شادمانی می کند و از پیروزی های که به او بخشیده ای بسیار خوشحال است. .1
آرزو های دل او را به وی بخشیدی و حاجات او را که به زبان آورد رد نکردی. .2
زیرا با برکات نیکو او را ملاقات کردی و تاجی از طلای ناب را بر سرش نهادی. .3
زندگی را از تو خواست و آنرا به وی دادی و عمر طولانی را تا به ابد. .4
با کمک تو به عزت و شکوه رسید. شهرت و مقام را نصیب او کردی. .5
برکات ابدی را به او ارزانی فرمودی. حضور تو دل او را پُر از خوشی ساخته است. .6
زیرا پادشاه به خداوند اعتماد دارد و بخاطر رحمت خداوند متعال پایدار می ماند. .7
دست تو همۀ دشمنانت را خواهد زد و دست راست تو کسانی را که از تو نفرت دارند. .8
وقتی ظاهر می شوی، در آتش سوزان حضور تو می سوزند و شعلۀ خشم تو ای خداوند آن ها را می بلعد و آتش ایشان را نابود می سازد. .9
اولادۀ شان را از روی زمین محو می سازی و نسل ایشان را از میان بنی آدم. .10
آن ها قصد بدی در مقابل تو داشته و دسیسه ها می سنجند، ولی نمی توانند انجام دهند. .11
زیرا تو آن ها را هدف تیر خود قرار می دهی و آن ها بر می گردند و فرار می کنند. .12
ای خداوند متعال، بخاطر قدرتت تو را ستایش می کنیم و عظمت تو را می سرائیم. .13

  Psalms 21/150