Psalms 19/150   

آسمان جلال خدا را آشکار می سازد و فضای بیکران صنعت دستهای او را بیان می کند. .1
روز سخن می راند تا روز و شب معرفت خدا را بیان می کند تا شب. .2
بدون سخنی، بدون یک کلمه حرف و در عالم سکوت، .3
پیام شان به تمام روی زمین می رسد و آواز شان از دورترین نقطۀ دنیا شنیده می شود. .4
خدا برای آفتاب خیمه ای در آسمان برپا کرده است، او مثل دامادی است که از حُجلۀ خود بیرون می آید و مانند قهرمانی که بی صبرانه منتظر مسابقه می باشد. .5
از یک سوی آسمان به سوی دیگر می خرامد، و هیچ چیز از حرارت او پنهان نمی ماند. .6
شریعت خداوند کامل است و جان را تازه می سازد. شهادات خداوند قابل اطمینان است و ساده دلان را حکمت می بخشد. .7
فرایض خداوند راست است و دلها را شاد می کند. امر خداوند پاک است و چشم را روشن می کند. .8
ترس خداوند نیکوست و برقرار تا به ابد. احکام خداوند حق و کاملاً عادلانه است. .9
مرغوبتر از طلا و زر خالصِ زیاد، شیرینتر از شهد و عسل خالص. .10
بندۀ تو از آن ها بامعرفت می شود و پیروی از آن ها پاداش بسیار دارد. .11
کیست که از سهوهای خود آگاه باشد؟ مرا از خطاهای مخفی ام پاک ساز. .12
همچنین مرا از گناهان عمدی و غرور بازدار که بر من مسلط نشوند، آنگاه بی عیب و دور از شر گناه خواهم بود. .13
سخنان زبانم و تفکر دلم مورد پسند تو باشد. ای خداوند که پناهگاه من و نجات دهندۀ من هستی! .14

  Psalms 19/150