Psalms 17/150   

ای خداوند، فریاد عدالت خواهانۀ مرا بشنو و به دعای من که از دل بی ریا بر می آید، توجه فرما! .1
داوری من از حضور تو صادر شود، زیرا چشمان تو حقیقت را می بیند. .2
تو از دل من آگاهی و شب هنگام نزد من آمده ای. مرا کاملاً آزموده ای و خطایی در من نیافته ای، زیرا قصد کردم که هیچ بدی در سخنانم نباشد. .3
در اطاعت از کلام لبهای تو، خود را از اعمال زشت آدمیان و راههای ظالمان نگاه داشته ام. .4
قدم هایم در راه تو ثابت است، پس پاهایم نمی لغزند. .5
ای خدا، من تو را می خوانم زیرا که مرا اجابت می نمائی. پس به من گوش بده و دعای مرا بشنو. .6
رحمت خود را بنمایان. ای که با دست راست خود، آنهای را که به تو توکل دارند، از شر دشمنان می رهانی. .7
مرا مثل مردمک چشم حفظ کن و در زیر سایۀ بالهای خود پناهم ده. .8
از دست شریرانی که نابودی مرا می خواهند و از دشمنان جانم که مرا احاطه کرده اند. .9
این سنگدلان با زبان خویش سخنان تکبرآمیز می گویند. .10
به هر جایی که می روم تعقیبم می کنند و در نظر دارند که مرا پایمال کنند. .11
مثل شیری که هوس دریدن دارد و مانند شیر بچه ای که در بیشۀ خود در کمین است. .12
ای خداوند برخیز و در مقابل شریر قرار گرفته و او را از پای درآور و جانم را با شمشیر خود نجات ده. .13
ای خداوند مرا با دست خویش از اهل جهان که هدف شان در زندگی فقط اندوختن مال و دارائی است برهان. آنهائی که شکم خود را از نعمت های تو پُر ساخته و از اولاد سیر شده اند و برای آن ها مال و ثروت می اندوزند. .14
و اما من روی تو را در عدالت می بینم، و چون بیدار می شوم از دیدار تو سیر می گردم. .15

  Psalms 17/150