Psalms 16/150   

ای خداوند، مرا در پناه خود نگهدار، زیرا بر تو توکل دارم. .1
به خداوند گفتم: «تو خداوند من هستی، نیکویی من نیست غیر از تو.» .2
اما مقدسانی که در زمین اند و خاصان تو، تمامی خوشی من در ایشان است. .3
غم و اندوه آنهای که پیرو خدایان غیر هستند، زیاد می شود. من برای این خدایان قربانی نمی کنم و حتی نام شان را هم بزبان نمی آورم. .4
ای خداوند تو همه چیز من هستی. آنچه را که نیاز دارم به من اعطا کرده ای و آیندۀ من در دستهای تو است. .5
آنچه به من بخشیده ای نیکوست و میراث من عالی. .6
خداوند را شکرگزارم، زیرا که مرا راهنمائی می کند. شب هنگام نیز وجدانم مرا هوشدار می دهد. .7
خداوند را همیشه پیش روی خود می بینم. چونکه در دست راست من است، لغزش نمی خورم. .8
از این رو دل من خوشی می کند و وجودم از شادمانی لبریز می گردد. بدنم نیز در امنیت ساکن می باشد. .9
زیرا جانم را در عالم مرگ ترک نمی کنی و نمی گذاری که بندۀ برگزیده ات فساد را ببیند. .10
تو راه زندگی را به من می آموزی. در حضور تو کمال خوشی است و در دست راست تو سُرُور ابدی. .11

  Psalms 16/150