Psalms 149/150   

هَلّلِویاه، سپاس به خداوند! برای خداوند سرود تازه بخوانید و ستایش او را در جماعت مقدسان! .1
اسرائیل در آفرینندۀ خود خوشی نماید و پسران سهیون در پادشاه خویش وجد نمایند. .2
نام او را با رقص ستایش نموده و با نوای چنگ و رباب او را پرستش کنند. .3
زیرا خداوند از قوم برگزیدۀ خود رضامندی دارد. مسکینان را به نجات سرافراز می سازد. .4
مقدسان از جلال او خوشی کنند و در بسترهای خود با شادمانی سرود بخوانند. .5
ستایش خدا به آواز بلند در دهان شان باشد و شمشیر دو دمه در دست ایشان. .6
تا از امت ها انتقام بکشند و تأدیب ها بر طوایف نمایند. .7
پادشاهان آن ها را با زنجیر ببندند و پاهای سروران شان را زولانه کنند. .8
و داوری را که مکتوب است بر ایشان اجراء دارند. این بزرگی است برای همۀ مقدسان او. هَلّلِویاه، سپاس به خداوند! .9

  Psalms 149/150