Psalms 148/150   

هَلّلِویاه، سپاس به خداوند! خداوند را از آسمان ستایش کنید! در جایگاه آسمانی او را ستایش کنید! .1
ای همۀ فرشتگان او را ستایش کنید. ای همۀ لشکرهای او، او را ستایش کنید. .2
ای آفتاب و مهتاب، او را ستایش کنید. ای همۀ ستارگان نور، او را ستایش کنید. .3
ای فلک الافلاک، او را ستایش کنید، و ای آب هایی که فوق آسمان هائید. .4
نام خداوند را ستایش کنید، زیرا به امر او همه چیز آفریده شد. .5
و آن ها را پایدار نمود تا ابدالآباد و قانونی قرار داد که بیجا نشوند. .6
خداوند را از زمین ستایش کنید. ای نهنگان و تمام اعماق بحر او را ستایش کنید. .7
ای آتش و ژاله، برف و غبار و باد و طوفان که فرمان او را بجا می آورید. .8
ای کوهها و تپه ها، درختان میوه دار و سروهای آزاد، .9
ای حیوانات وحشی و اهلی، خزندگان و پرندگان. .10
ای پادشاهان زمین و جمیع امت ها و سروران و همۀ داوران جهان. .11
ای جوانان و دوشیزگان، پیران و کودکان. .12
نام خداوند را ستایش کنید، زیرا تنها نام او متعال است و جلال و عظمت او بالا تر از زمین و آسمان. .13
و او شاخ افتخار را برای قوم برگزیدۀ خود برافراشته است، تا همۀ مقدسان او یعنی بنی اسرائیل که به او نزدیک می باشند، او را ستایش کنند. هَلّلِویاه، سپاس به خداوند! .14

  Psalms 148/150