Psalms 145/150   

ای خدای من، ای پادشاه، تو را متعال می خوانم و نام تو را تا به ابد ستایش می کنم! .1
تمامی روز تو را متبارک می خوانم و نام تو را تا به ابد سپاس می گویم. .2
خداوند عظیم است و بی نهایت سزاوار ستایش و عظمت او را تفتیش نتوان کرد. .3
نسل اندر نسل اعمال تو را ستایش نموده و کارهای عظیم تو را بیان می کنند. .4
در شکوه و عظمت پُر جلال تو و در کارهای شگفت انگیز تو تفکر می کنم. .5
در قوّت کارهای مهیب تو سخن می گویند و من عظمت تو را بیان می کنم. .6
یادگاری کثرت احسان تو را اعلام نموده و عدالت تو را با شادمانی می سرایند. .7
خداوند بخشنده و مهربان است، دیر غضب و بسیار رحیم. .8
خداوند برای همگان نیکوست و رحمت هایش بر همۀ مخلوقات وی است. .9
ای خداوند، جمیع مخلوقات تو، تو را حمد گویند و مقدسان تو، تو را ستایش کنند. .10
دربارۀ جلالِ پادشاهی تو سخن گویند و قدرت تو را بیان کنند. .11
تا کارهای عظیم تو را به بنی آدم تعلیم دهند و شکوه و عظمت پادشاهی تو را. .12
پادشاهی تو، ملکوتی است بی پایان و سلطنت تو باقی تا تمام دورها. .13
خداوند جمیع افتادگان را تقویت نموده و خم شدگان را بر می خیزاند. .14
چشمان همگان منتظر تو می باشد و تو روزی ایشان را در موسمش می دهی. .15
دست خود را باز می کنی و در رضامندی خویش همۀ زندگان را سیر می نمائی. .16
خداوند عادل است در جمیع طریق های خود و رحیم در تمامی اعمال خویش. .17
خداوند نزدیک است به کسانی که نزد او دعا می کنند، به آنانی که او را در راستی می خوانند. .18
آرزوی ترسندگان خود را بجا می آورد و عذر و زاری آن ها را شنیده، ایشان را نجات می دهد. .19
خداوند از همۀ آنهائی که او را دوست دارند حمایت می کند، اما شریران را هلاک می سازد. .20
دهان من خداوند را سپاس می گوید و همۀ مخلوقات نام مقدس او را تا به ابد ستایش کنند. .21

  Psalms 145/150