Psalms 141/150   

ای خداوند، به حضور تو دعا می کنم، نزد من بشتاب. هنگامیکه تو را بخوانم آواز مرا بشنو! .1
دعای من به حضور تو مثل دودِ خوشبوی بخور آراسته شود و برافراشتن دستهایم، مثل قربانی شامگاهی. .2
ای خداوند، بر دهان من نگهبانی فرما، تا سخن بد از لبهایم خارج نگردد. .3
مگذار دلم به اعمال بد مایل گردد، تا مرتکب اعمال زشت با مردان بدکار نشوم و از چیزهای لذیذ ایشان نخورم. .4
شخص عادل مرا تنبیه کند و آن لطف خواهد بود، مرا تأدیب نماید که مثل روغن برای سر خواهد بود و سر من آن را رد نخواهد کرد. اما بر ضد اعمال بدکاران پیوسته دعا خواهم نمود. .5
وقتی داوران ایشان از سر صخره ها انداخته شوند، آنگاه بدکاران سخنان مرا خواهند شنید و به درستی آن پی خواهند برد. .6
مثل زمینی که قلبه و شیار می گردد، استخوانها به هر طرف پراگنده می شوند. .7
زیرا که ای خداوند، خدای متعال، چشمان من بسوی توست و بر تو توکل دارم، پس جان مرا تلف منما! .8
مرا از دامی که برای من گسترده اند حفظ کن و مرا از طناب های گناهکاران نگاه دار. .9
شریران به دامهای خود بیفتند و من به سلامتی بگذرم. .10

  Psalms 141/150