Psalms 14/150   

احمق در دل خود می گوید: «خدائی نیست.» اعمال شان فاسد و زشت است و حتی یک نفر نیکوکار نیست. .1
خداوند از آسمان بر بنی آدم می نگرد تا ببیند که آیا شخص دانا و خداجوئی وجود دارد. .2
همه گمراه و فاسد شده اند. نیکوکاری نیست، حتی یک نفر هم نیست. .3
آیا همۀ این بدکاران شعور ندارند که قوم برگزیدۀ خدا را مثل نان می خورند و نام خداوند را یاد نمی کنند؟ .4
پس ترس بر ایشان چیره می گردد، زیرا خداوند در بین عادلان حضور دارد. .5
وقتی امید مسکینان را خوار بدانند، خداوند آن ها را در پناه خود می گیرد. .6
ای کاش خداوند برای نجات اسرائیل از سهیون بیاید. وقتی که خداوند اسیران قوم برگزیدۀ خود را باز گرداند، یعقوب خوشی می کند و اسرائیل شادمان می شود. .7

  Psalms 14/150