Psalms 136/150   

خداوند را سپاس گوئید، زیرا که نیکوست و رحمت او تا به ابد است. .1
خدای خدایان را سپاس گوئید، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .2
خداوند خداوندان را سپاس گوئید، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .3
او را که تنها معجزات عظیم می کند، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .4
او را که آسمان ها را به حکمت آفرید، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .5
او را که زمین را بر آبها گسترانید، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .6
او را که اجسام نورانی بزرگ آفرید، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .7
آفتاب را برای سلطنت روز، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .8
مهتاب و ستارگان را برای سلطنت شب، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .9
که مصر را زد و نخست زادگان او را کشت، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .10
او اسرائیل را از مصر بیرون آورد، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .11
با دست قوی و بازوی دراز، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .12
او را که بحیرۀ احمر را دو قسمت کرد، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .13
و اسرائیل را از میان آن گذرانید، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .14
اما فرعون و لشکر او را در بحیرۀ احمر غرق کرد، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .15
او را که قوم برگزیدۀ خود را در بیابان راهنمائی نمود، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .16
او را که پادشاهان بزرگ را زد، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .17
و پادشاهان نامور را کشت، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .18
سیحون پادشاه اموریان را، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .19
عوج پادشاه باشان را، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .20
و زمین شان را به ارثیت داد، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .21
یعنی به ارثیت بندۀ خویش اسرائیل، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .22
ما را در خواری و ذلت ما به یاد آورد، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .23
و ما را از دشمنان ما رهایی داد، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .24
که همۀ بشر را روزی می دهد، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .25
خدای آسمان ها را سپاس گوئید، زیرا که رحمت او تا به ابد است. .26

  Psalms 136/150