Psalms 134/150   

بیایید خداوند را متبارک خوانید، ای جمیع بندگان خداوند که شبانگاه در خانۀ خداوند می ایستید! .1
دستهای خود را به قدس برافرازید، و خداوند را متبارک خوانید. .2
خداوند که خالق آسمان و زمین است، ترا از سهیون برکت می دهد. .3

  Psalms 134/150