Psalms 131/150   

ای خداوند، دل من متکبر نیست و نه چشمانم برافراشته و خویشتن را به کارهای بزرگ مشغول نمی سازم و نه به کارهای که از عقل من دور است. .1
بلکه جان خود را آرام و خاموش ساختم، مثل کودکی که پس از شیر خوردن در آغوش مادر خود آرمیده است، آسوده و آرام هستم. .2
ای اسرائیل، بر خداوند امیدوار باش، از حال تا به ابد. .3

  Psalms 131/150