Psalms 130/150   

ای خداوند از عمق ها نزد تو فریاد بر می آورم. .1
ای خداوند! آواز مرا بشنو و گوشهای تو به آواز عذر و زاری من متوجه شود. .2
ای خداوند، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست که به حضور تو ای خداوند تواند ایستاد؟ .3
لیکن آمرزش نزد توست تا از تو بترسند. .4
منتظر خداوند هستم. جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم. .5
جان من منتظر خداوند است، زیاده از منتظران صبح، بلی زیاده از منتظران صبح. .6
اسرائیل برای خداوند امیدوار باشد زیرا که رحمت نزد خداوند است و نزد اوست نجات فراوان. .7
او اسرائیل را از تمام گناهان وی رهایی می دهد. .8

  Psalms 130/150