Psalms 129/150   

چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. حال اسرائیل بگوید: .1
«چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. لیکن بر من غالب نیامدند. .2
قلبه کنندگان بر پشت من قلبه کردند و زخم های عمیق به آن گذاشتند. .3
اما خداوند عادل است و مرا از بندهای شریران رهایی داد.» .4
کسانی که از سهیون نفرت دارند رسوا و مغلوب شوند. .5
مثل گیاهی باشند که روی بامها می روید؛ که پیش از آنکه آنرا بچینند، خشک می گردد. .6
هیچ درونده ای دست خود را از آن پُر نمی تواند کرد و نه خوشه چین آغوش خود را. .7
هیچ کسی به او نگوید: «خداوند به تو برکت بدهد و ما هم بنام خداوند به تو برکت می دهیم!» .8

  Psalms 129/150